Comparteix:

CTTC-UPC - Centre Tecnològic de la Transferència de Calor

El Laboratori de Transferència de Calor i Massa, Laboratori de Termotècnia i Energètica, de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech (UPC), també constituït com a Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC), Desenvolupament de Sistemes Tèrmics, Energia Solar i Aerodinàmica i CFD&HT, està situat a Terrassa, una ciutat situada a 25 km de Barcelona. El Laboratori està format per 6 professors, 12 investigadors doctorals, 33 investigadors i 4 tècnics per donar suport a la recerca, tots aquests membres de l'equip treballant a temps complet.
Les activitats de recerca se centren en dues línies principals. La primera està dedicada a la formulació matemàtica, resolució numèrica i validació experimental de fenòmens de dinàmica dels fluids i transferència de calor i massa. Alguns temes d'aquesta línia són: convecció natural i forçada, modelització de turbulència, combustió, flux bifàsic, canvi de fase sòlid-líquid, radiació, medis porosos, algoritmes numèrics i resolvents, càlcul d'alt rendiment (paral·lelització), etc. La segona línia implica l'aplicació del coneixement adquirit a partir dels estudis bàsics esmentats anteriorment a l'optimització tèrmica i fluidodinàmica de sistemes i equips tèrmics.
Dins d'aquesta segona línia, el Laboratori està treballant en: refrigeració (sistemes de refrigeració per compressió de vapor, compressors hermèticament tancats, sistemes de refrigeració per absorció, ...), climatització (ventilació, difusió de contaminants en edificis, ...), sistemes solars actius i passius (captadors solars que utilitzen materials aïllants transparents, façanes d'edificis amb capes transparents i ventilació, ...), intercanviadors de calor (intercanviadors de calor compactes gas-líquid per a radiadors d'automòbils, evaporadors i condensadors, ...), emmagatzematge de calor (per líquids i utilitzant materials de canvi de fase, ...), aerodinàmica, energia eòlica, etc. Les activitats docents es realitzen en les carreres d'Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica i enginyeria aerodinàmica, en el màster en Enginyeria Energètica i el programa de doctorat en Enginyeria Tèrmica de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech.


 

INFORMACIÓ DE CONTACTE:

 

- Adreça de correu: cttc@cttc.upc.edu

- Telèfon: 93 739 81 92

- Fax: 93 739 89 20

- Adreça: Carrer Colom, 11, Edifici TR4

                  08222, Terrassa

- Referència SGR: 2021SGR1420

 

Pàgina Web.

Principals indicadors dels darrers anys

  • 19 Investigadors
  • 9Doctors
  • 253Projectes Competitius Europeus i Nacionals
  • 716Publicacions
  • 82 Tesis
  • 673,5Milers d'euros en Transferència de Tecnologia